Vítejte na stránkách obce Lipovec a Licoměřice


Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Lipovec

10.11.2015 20:44

INFORMACE

o konání zasedání Zastupitelstva obce Lipovec

 

Obecní úřad Lipovec v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Lipovec, svolaného starostou obce Bc. Petrem Minářem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:

Obec Lipovec – Požární zbrojnice, Lipovec 66

Doba konání:

úterý 17. listopadu 2015 od 18:00

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Sociální fond obce Lipovec – zřízení a schválení stanov

4) Rozpočtové opatření

5) Znak obce Lipovec – seznámení s návrhem, pověření k právním úkonům souvisejícím se schválením

6) Plán rozvoje obce Lipovec – seznámení a schválení

7) Informování obyvatelstva:

    a) Provozní záležitosti obce Lipovec

    b) Kateřinské posezení s hudbou 27.11.2015

    c) Rozsvěcení vánočních stromků 29.11.2015

    d) Mikulášská besídka 5.12.2015

    c) Další

8) Diskuse

 

V Lipovci dne 10. listopadu 2015

Bc. Petr Minář - starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 10.11.2015

Sejmuto z úřední desky dne 17.11.2015

—————

Zpět